USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

                                                           

Členská schůze schvaluje :

 1. zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období,
 2. plán činnosti,
 3. zvýšení zápisného na 500Kč pro dospělé s účinností od 1.1.2024,
 4. zvýšení poplatku za pozdě odevzdanou povolenku v termínu do 15.1. na 500Kč, s účinností od 1.1.2024,
 5. povolenka s nesprávně nebo neúplně vyplněným Sumářem úlovků a docházek se považuje za neodevzdanou.

Členská schůze bere na vědomí :

 1. roční účetní závěrku za rok 2022,
 2. rozpočet na rok 2023,
 3. zprávu dozorčí komise,
 4. diskusní příspěvek MUDr. Františka Matějoviče: Vodní nádrž Skalka a rtuť očima lékaře a rybáře.

Členská schůze ukládá výboru MO :

 1. projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům do 1 měsíce od konání členské schůze na webové stránky MO,
 2. zajistit výrobu rybí obsádky podle zarybňovacího plánu ZÚS Plzeň na rybářské revíry obhospodařované MO Cheb.

V Chebu dne 25. března 2023