USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Usnesení

členské schůze ČRS MO v Chebu

konané dne 23. března 2019 v aule Gymnázia v Chebu

Členská schůze schvaluje:

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze,
 2. účetní závěrku za rok 2018,
 3. rozpočet na rok 2019,
 4. zprávu hospodáře.

Členská schůze bere na vědomí:

 1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

 1. projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebná vysvětlení členům na webové stránky MO,
 2. zajistit výrobu rybí obsádky dle zarybňovacího plánu na rybářské revíry ZÚS obhospodařované MO Cheb,
 3. zajistit uspořádání rybářských závodů pro členy MO,
 4. zasadit se o vysazení štiky obecné do rybářského revíru 431040 Ohře 19 – ÚN Skalka,
 5. zasadit se o dodržování zarybňovacího plánu druhovými rybami do rybářského revíru 431200 Odrava 1 – ÚN Jesenice .

Členská schůze navrhuje výboru ZÚS Plzeň:

 1. svolat Územní konferenci za účelem zavedení podmínky lovu ryb na umělou mušku a muškaření v mimopstruhových rybářských revírech v době od 1. ledna do 15. června dle doporučení hospodářského odboru Rady ČRS po vzoru ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS.

V Chebu dne 23. března 2019

Podpisy členů návrhové komise

………………………                                …………….…………                     ………………………..

Jaroslav Nytra                                            Ing.Zdeněk Žalud                          Karol Novotný